Tintin Löfdahl

Jag har en 25 årig bakgrund som bolagsjurist i finansiellt inriktade fastighetsbolag.
Först från 1987 och bildandet av IndustriRenting AB och sedan från 1990 verksam i det största rentingbolaget Nordisk Renting AB och Svenskt Fastighetskapital AB. Efter att The Royal Bank of Scotland förvärvade Nordisk Renting-koncernen 2004 kom jag att arbeta sju år inom en global organisation.

Juristrollen har inneburit ett brett arbete med fastighetsinvesteringar och hyresgäster både inom den privata och offentliga sektorn. Arbetet har bl a innefattat affärstrukturering, förhandling och avtalsupprättande vid förvärv, förvaltning (finansiella och traditionella hyresavtal) och försäljning av fastigheter/bolag. Många investeringar har varit nybyggnationsprojekt varför även projektuppföljningar och entreprenadfrågor varit förekommande.

När Nordisk Renting AB 1999 bildade ett finskt dotterbolag fick jag projektansvar för etableringen och kom långa tider att arbeta halvtid med de finska affärerna där min finskspråkighet varit en tillgång. Fastighetsportföljen i Finland kom att bli lika stor som den svenska portföljen.

I samband med de olika bolagsförvärven har jag på grund av min långa bakgrund i bolagen och mitt intresse för kvalitetsfrågor samt verksamhetsstyrning tilldelats ansvar för DD-processer, processbeskrivningar och integrationsprocesser.

Ett arbete som sträckt sig över två decennier i en cyklisk verksamhet har givit mig en omfattande erfarenhet av fastighetsbolagens villkor i de olika faserna av upp och nedgångar.

tintin_lofdahl